نوشته‌ها

برقکار ستارخان|09301281900

برقکار ستارخان

 

نصب تمام تاسیسات الکتریکی.

 – باید توجه خاصی به کاره‌ای انجام‌شده در این زمینه مبذول گردد.

ساختن مفاصل، و محصور کردن محوطه برای سیم‌کشی

تاسیسات. همچنین مرجع باید به بخش‌های مربوطه نیز ارجاع داده شود.

برقکار ستارخان

الف – تمام مواد انتخاب‌شده و استفاده در نصب الکتریکی باید باشد

به عمد برای کاربرد مورد نظر طراحی شده‌است و نباید

باعث اثرات مضر برای تجهیزات دیگر، خطر آتش‌سوزی و یا آتش‌سوزی شود.

خطر الکتریکی.

به عمد برای تاسیسات الکتریکی طراحی شده‌اند که عبارتند از :

۱. در معرض آب و هوا، آب، محیط‌های خورنده و غیره قرار بگیرید

برقکار ستارخان

قابل‌اشتعال یا اتمسفر قابل انفجار قرار دارند.

توضیحات مربوط به نصب در شرایط نامساعد زیست‌محیطی ارائه شده‌است.

 طراحی، ساخت، نصب و محافظت

(۱) خروجی خروجی‌های سوکت

برای اطمینان از انطباق مناسب وخروجی‌های سوکت باید

طراحی شود ، ساخته‌شده و به الزامات مورد نظر ساخته‌شده و تولید شود.

برقکار ستارخان

الف) تجهیزات الکتریکی باید بصورت مکانیکی و الکتریکی باشند.

به طوری که برای جلوگیری از خطر، سوزش، سوزش و یا جراحات دیگر محافظت شود .

به فرد یا آسیب به ملک و یا از آتش‌سوزی برق های ساختمان یک منبع الکتریکی آسیب برساند.

(b) حفاظت مکانیکی شامل فراهم کردن موانع، محوطه‌های بارگیری،

پوشش محافظ، محافظ و ابزار شناسایی، نمایشگر

برقکار ساختمان ستارخان
خدمات برقکاری ستارخان
برقکاری ستارخان
برقکار محدوده ستارخان
برقکار ساختمان محدوده ستارخان
برقکشی ساختمان ستارخان
برقکار منطقه ستارخان
برقکار سیار ستارخان
برقکاری سیار ستارخان
برقکار شبانه روزی ستارخان