نصاب لوستر گیشا

اپون آشپز خانه شلوغ ترین مکان در منزل های مسکونی می باشد

اگر کلید روشنایی در کنار ورودی آشپزخانه باشد ساکنان آن ساختمان مسکونی در هنگام

تاریکی و شب به مشکل بر نمی خورند و مشتری ها تا حد ممکن از کار برقکار های ساختمانی راضی می

مانند.در نهایت باید در برقکاری ساختمان باید از همه نظر سعی کنیسم

تمام ایمنی های لازم را از همه نظر رعایت کنیم تا هیپوقت خدایی ناکرده

کسی دچار مشکل نشود و همه بتواند با خوشی و رضایت زندگی کنند و در آخر

فراموش نشود که همیشه باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم و قدر این نعمت را بدانیم

نصاب لوستر گیشا

تعمیرکار آیفون تصویری گیشا
نصب آیفون تصویریگیشا
نصاب ایفون تصویریگیشا
نصاب دربازکن گیشا
نصب لوستر گیشا
تعمیرات لوستر گیشا
نصاب لوستر محدوده گیشا

نصاب لوستر گیشا

ادامه مقاله آموزش در مورد نصب لوستر:

حداکثر تعداد پریزی که می توان از یک فیوز از جعبه تقسیم مورد انشعاب قرار داد

دوازده عدد می باشد نباید از این تعداد بیشتر شود چون باعث می شود فیوز از کار بیفتد و خراب شود.

در سیم کشی تلفن و درب باز کن باید این نکته را حتما رعایت کنیم که حداقل

سیم مورد استفاده باید از شش دهم میلی متر باشدو اگر از نوع شیلد دار باشد دارای امنیت

بهتر و کیفیت بیشتر می باشد.در برقکاری ساختمان شخصی که این کار را انجام می دهد

نصاب لوستر گیشا

باید همیشه سعی کند خود را به روز نگه دارد و بتواند از ایده های جدید استفاده کند

تا بتواند در فضای رقابت با دیگر هکاران خود بماند و بتواند در کار خود موفق شود.

باید همیشه برقکار سعی کند یک برق اضطراری برای ساختمان تدارک بیند

تا در مواقع ضروری بتوانند از آن استفاده کنند..باید توجه شود که در روشنایی

سقف آشپز خانه ها باید کلید آن را همیشه باید در کنار ورودی آشپزخانه تعبیه کنیم

نصاب لوستر گیشا