نصاب لوستر غرب تهران

این کابل که حاوی برق اصلی است از جعبه فیوز صادر می شود و تا جعبه فیوز می رسد،

برای این کار باید در درون جعبه فیوز روکش کابل در هر اندازه ای که مورد استفاده قرار گرفته

را باید از هم دیگر جدا کنیم.

در داخل جعیه فیوز قسمتی از آن وجود دارد که در آن فیوز ها قرار می گیرند،این قسمت

برای نصب لوستر که توسط دو پیچ به جعبه فیوز متصل شده با باز کردن دو پیچ آن،

نصاب لوستر غرب تهران

این را به صورت موقت از جعبه فیوز جدا کرده و فیوز ها را بر اساس میزان آمپر

آنها نصب می کنیم و باید دقت کنیم در این مرحله باید حتما رعایت کنیم

که فیوز ها حتما باید بر اساس میزان آمپر نصب شوند

نصاب لوستر غرب تهران

نصاب آیفون تصویری غرب تهران
نصاب در بازکن غرب تهران
تعمیر کار آیفون تصویری غرب تهران
نصاب لوستر محدوده غرب تهران
خدمات نصب لوستر غرب تهران
نصب لوستر غرب تهران
تعمیرکار آیفون تصویری غرب تهران
تعمیرات لوستر غرب تهران
خدمات آیفون تصویری غرب تهران

نصاب لوستر غرب تهران

ادامه مقاله در مورد لوستر:

گچ های داخل جعبه فیوز را با تیشه دو سر تمیز می کنند ،البته  در نصب لوستر در هنگام تمیز کردن

جعبه فیوز با تیشه باید مواظب باشیم که جوری ضربه را وارد کنیم که باعث شکستن

قوطی آن نشویم .

نصاب لوستر غرب تهران

لوله های اضفی را باید طبق رول یه صورت کامل و تمیز برش دهیم ،برای برش آهنا

دیگه می دانیم که باید با استفاده از یک شی تز این کار را انجام دهیم.

در هریک از این مراحل باید مراقب باشیم که نباید آسیبی به سیم ها وارد کنیم

زیرا این بخش مهم ترین بخش در برقکاری ساختمان است،اگر در این محل اتصالی وجود داشته

باشد تقریبا می توان گفت که برق تمام آن واحد قطع خواهد شد.

نصاب لوستر غرب تهران

در جعبه فیوز یک کابل اصلی که خدمتات توضیح داده شد از کنتور می آید و دارای برق اصلی

می باشد ،این کابل در جعبه فیوز نمایان است چون کلفت می باشد از بقیه سوا می شود،

این کابل برای برق اصلی استفاده می شود ،این کابل معمولا از نوع و شماره

چهار یا شش می باشند که نسبت به سیم های دو و نیم و یک و نیک بسیار کلفت تر به

نطر خواهد رسید.