خدمات برق ساختمان گیشا

به خاطر شلوغ بودن و عبور مسیر های مختلف از روی یکدیگر  سر خط مدار

بندی را روی تابلو برق رسم نکرده و ب جای آن یک فلش در هر مدار بندی

رسم می شود و آدرس ممحل اتصال سرخط را تابلوی تقسیم در کنار فلش نوشته خواهد شد.

در تابلوی تقسیم باید زیر هر فیوز مینیاتوری خطی رسم نمود و با آدرس دادن اتصال بودن این

خط را به مدار مربوطه مشخص کرد طبق اصول و تجربیات باید این

دو آدرس با یکدیگر مطابقت داشته باشند .

چند نمونه از مقررات در برق کشی ساختمان این است که مدار های تغذیه کننده نباید پریز یا هر گونه وسیله دیگر را تغذیه کند

خدمات برق ساختمان گیشا

مداربندی پریز های برق مانند مدار های روشنایی نباید دارای

واسطه هایی باشد و هر پریز باید به هر پریز بعد از خود برق برساند نه

بیشتر و نه کمتر  و ادامه یافتن مدار پریز ها فقط باید از انتهای آن ها ممکن باشد.

در نقشه کشی برقکاری ساختما مدار پریز توسط یک فلش در

ابتدای هر مدار نهایی پریز مشخص می شود

خدمات برق ساختمان گیشا

خدمات برقی گیشا
تعمیرات برق گیشا
تعمیرکار برق ساختمان گیشا
خدمات برقی شبانه روزی گیشا
امداد برق گیشا
امداد برق شبانه روزی گیشا
الکتریکی شبانه روزی گیشا

خدمات برق ساختمان گیشا

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان گیشا

درچیدمان و مدار بندی حیاط نیز به مدار تبدیل احتیااج پیدا می کنیم که

با استفاده از آن و با توجه به اینکه یکی از کلید های تبدیل در محل

درب ورودی حیاط قرار می گیرند و دیگری در محل ورود به ساختمان

تعبیه می شود تا امکان کنترل چراغ های حیاط از دو طرف وجود داشته باشد.

درمدار بندی فضاعای در یک واحد مسکونی یا ساختمان باید به نکاتی توجه داشت :

ابتدا باید سرخط را تعرف کنیم که اینگونه تعریف می شود :

به ابتدای هر مدار بندی که به تابلوی تقسیم مورد نظر در واحد مسکونی

وصل می شود آن را سرخط می گوییم این نکته را باید از سرخط به خاطر

داشته باشیم که مدار را از سمتی در نظر می گیریم که به تابلوی برق نزدیک تر شود.

خدمات برق ساختمان گیشا