خدمات برق ساختمان مرزداران

همچنین در مدار همکف در ساختمان های مسکونی یا آپارتمان ،در نوسازی ساختمان های مسکونی همکف کاربرد انباری یا پارکینگ را دارا می باشد ،در قسمت همکف نیز از مدار تبدیل استفاده می کنیم.

معمولا یکی از کلید های تبدیل در کنار درب ورودی ساختمان قرار میگیرند و کلید دیگر در کنار راه پله قرار می گیرد تا با رفتن از طبقه همکف یا پارکینگ یا همان انبار به طبقات بتوان چراغ های چارکینگ را خاموش کرد.

اگر چه امروزه از حس گر های چشمی استفاده می شود این خود باعث استفاده نکردن از کلید می شود این سیستم با ورود شما به صورت خودکار روشن و زمانی که کسی در آن محل وجود نداشته باشد این حس گر به طور خودکار خاموش می شود ريا،امروزه دیگر به جای اسنتفاده از کلید از سیستم و حسگر های چشمی استفاده می شود .

خدمات برق ساختمان مرزداران

خدمات برقی مرزداران
تعمیرات برق مرزداران
تعمیرکار برق ساختمان مرزداران
خدمات برقی شبانه روزی مرزداران
امداد برق مرزداران
امداد برق شبانه روزی مرزداران
الکتریکی شبانه روزی مرزداران

خدمات برق ساختمان مرزداران

ادامه مقاله برق :

خدمات برق ساختمان مرزداران

اکنون به مدار بندی ورودی آپارتمان می پردازیم که در آن مدار روشنایی راه پله ساختمان های چندین طبقه را در هر پلان یا طبقه آن رسم می کنیم در این روش هر زمان که به یک پاگرد می رسیم باید چراغی در آن جا در نظر گرفته شود .

در کنار درب های ورودی ساختمان ها یا همان واحد مسکئونی یک شستی قرار می دهند،شستی ها در هر طبقه به همراه چراغ ترسیم می شوند وبا استفاده از پیکان هایی به هم وصل می شوند ،این پیکان ها به سمت بالا و چایین ترسیم می شوند و معنی آن این است که چراغ های هر طبقه با هم موازی شده اند .

خدمات برق ساختمان مرزداران