خدمات برق ساختمان جردن

است برای همین از تابلو برق جداگانه ای با نام تابلو اشترکی در نظر می گیرند،

به صورتی که تمامی واحد های آن ساختمان می توانند با استفاده از

تابلو اشتراکی همه می توانند از آن تغذیه کنند.

این نکته باید حتما درباره تابلوی اشتراکی بدانیم این است که محل

نصب ای تابلو ها در دیواره های راپله  ساختمان واحد مسکونی وز یا پیولت ساختمان است.

و اخرین نوع تابلو برق ها تابلوی تقسیم واحد می باشد که در یکه

واحد در یک ساختمان مسکونی باید تمامی

خدمات برق ساختمان جردن

مدار های روشنایی و پریز هت و سایر مصارف تابلو های دیگر در نظر

گرفت که به آن تابلوی تقسیم می گویند.

اموزه تابلوی تقسیم جایگزین بسیار ساده ای برای جعبه تقسیم های

پراکنده در ساختمان های قدیمی می باشد. یکی از مزایای استفاده از

تابلو های تقسیم این است که هنگام بروز مشکل تنها مسیری که دچار

اتصال شدهاز مدار خود خارج می شود و سایر قسمت های واحد دچار

اتصال نمی شوند و بدون برق نخواهند ماند.

خدمات برق ساختمان جردن

خدمات برقی جردن
تعمیرات برق جردن
تعمیرکار برق ساختمان جردن
خدمات برقی شبانه روزی جردن
امداد برق جردن
امداد برق شبانه روزی جردن
الکتریکی شبانه روزی جردن

خدمات برق ساختمان جردن

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان جردن

اولین مورد از تابلو برق ها همان تابلو برق اصلی یا همان تابلوی

کنتور می باشد ،این تابلو برق مهم ترین بخش هاست زیرا اول کابل

برق پس از ورود خود به داخل ساختمان ابتدا به داخل تابلوی کنتور وارد می شود .

با توجه به تعداد واحد های مسکونی درون یک ساختمان بزرگ و مصرف

اشتراکی تعداد کنتور ها در این تابلو به دست می آید.

این تابلو در ورودی ساختمان قرار می گیرد وشرکت برق برای خواندن مقدار

مصرف هر یک از واحد ها از آن بازدید می کند و باعث می شود آسان تر در دسترس شرکت برق قرار گیرد.

دوما نوع تابلو برق ها از نوع تابلو های اشتراکی بود این تابلو برق به

این صورت که بعضی از مصارف واحد های مختلف یک ساختمان مسکونی

در آن مشترک هستند و بین تمام خانواده های آن ساختمان مسکونی مشترک

خدمات برق ساختمان جردن