برقکار پاسداران

در نقطه ( های ) عبور برای سیم‌کشی سطح ۱، ۲ و ۳مدارها، پلی از مواد عایق بادوام حداقل 

۶ میلی متربرای جداسازی مدارات مورد استفاده قرار گیرد. پل باید با هم تداخل پیدا کند.

کابل‌های این مدارها حداقل ۲۵ میلی متر از هر دو طرف خط هستند .

نقطه تقاطع. تفکیک در مدارها و مدارهای دیگرمقولات

 مورفولین به مدارهای مقوله ۴ مجاز نیستند به داخل کشیده شوند

همان مجرا، لوله، به عنوان کابل‌های اتصال دیگردسته‌بندی

برقکار پاسداران

دسته‌بندی مدارهای ۴ و هسته‌های مدار دیگر عبارتند از :

مجاز نیست که در یک کابل معمولی، انعطاف‌پذیر و انعطاف‌پذیر باشد.

کابل انعطاف‌پذیر یا سیم انعطاف‌پذیر.

 برای کابل‌های دسته ۴ که زیرزمین نصب شده‌اند ویا بدوندرهر محفظه، نکات زیر باید رعایت 

شود

برقکار پاسداران

برقکار ساختمان پاسداران
خدمات برقکاری پاسداران
برقکاری پاسداران
برقکار محدوده پاسداران
برقکار ساختمان محدوده پاسداران
برقکشی ساختمان پاسداران
برقکار منطقه پاسداران
برقکار سیار پاسداران
برقکاری سیار پاسداران
برقکار شبانه روزی پاسداران

ادامه مقاله برق …

برقکار پاسداران

در مجرای، مجرای مجاری،اگر جعبه‌های مشترک،یا بلوک‌ها برای افزایش کنترل‌ها یا خروجی‌های مورد استفاده قرار می‌گیرند.

باید بین کابل‌ها و اتصالات آن دو قرار گیرد،دسته‌بندی مدارهای مجتمع.

 تفکیک برقکاری بین دسته‌بندی ۳ و مقوله ۱و ۲

محوطه ) باید مطابق با یکی از مجاز باشداجازه داده نمی‌شود که وارد سیستم شوند.

این مجرا شامل لوله، لوله و ducting به عنوان کابل‌های سه مدار دسته ۳ می‌باشد.

برقکار پاسداران

 مقوله ۱ و دسته ۳ مجاز نیستند که باشند

حاوی یک کابل معمولی، کابل انعطاف‌پذیر یا سیم انعطاف‌پذیر بود.

 دسته ۱، ۲ و ۳ مدار بدون محفظه یا زیرزمینبرای کابل‌های of دسته ۱، ۲ و ۳ مدار نصب شده‌

اند.در این محوطه یا زیر زمین، الزامات زیر باید باشند :

 حداقل فاصله عمودی و عمودی ۵۰ باید بین مدارهای ۱، ۲ و ۳ قرار داده شود.

برقکار پاسداران

برای کابل‌ها، اگر فاصله جدایی وجود داشته باشد،

۵۰ را نمی توان به دست آورد، فاصله جدایی کم‌تر از 50

از ۲۵ میلی متر قابل‌قبول است که تخته‌های ساخته‌شده از بتون قرار داده شود.

بین دسته ۱، ۲ و ۳ قرار دارد .  باید از این قبیل باشد

عرض و عرض آن که در هر نقطه، کوتاه‌ترین مسیر بینمدارهای گرد بتن باید از ۷۵ میلی

متر رد کند.