برقکار حکیمیه

(۶) جمله ناظر بی‌طرف ناظر

الف – رسانای بی‌طرف یک مدار تک فازی نباید به اشتراک گذاشته شودپیچ مدار دیگری وجود

ندارد .هادی بی‌طرف یک مدار سه فازی تنها باید به اشتراک گذاشته شود

با مراحل مربوط به آن در یک سیستم سیمی سه فازی.

ج) در یک مدار رهبر بی‌طرف باید حداقل داشته باشد.

اندازه کامل جریان حامل رساناهای زنده برای رسیدگی به هر چیزی

عدم تعادل و جریان‌های هارمونیکی که ممکن است در خدمات عادی رخ دهد.

برقکار حکیمیه

برای سیستم‌های سه فازی متوازن که در آن کل هارمونیکاعوجاج ناشی از جریان هارمونیک 

سوم یا سومهارمونیک بیشتر از ۱۵ ٪ جریان اصلی خط است.

عوامل رتبه‌بندی ارایه‌شده در پیوست اید در نظر گرفته شود.حساب کن .

شکل آرایش نهایی حلقهشروع به شروع از مبدا مدار در صفحه توزیع،

حلقه خروجی‌های خروجی‌های متصل به حلقه را حلقه می‌کنند، و

با بازگشت به همان نقطه از مدار ، همانطور که در شکل ۶ ( ۱ ) نشان‌داده شده‌است .

برقکار حکیمیه

برقکار ساختمان حکیمیه
خدمات برقکاری حکیمیه
برقکاری حکیمیه
برقکار محدوده حکیمیه
برقکار ساختمان محدوده حکیمیه
برقکشی ساختمان حکیمیه
برقکار منطقه حکیمیه
برقکار سیار حکیمیه
برقکاری سیار حکیمیه
برقکار شبانه روزی حکیمیه

ادامه مقاله برق …

برقکار حکیمیه

کنترل

هر مدار باید با استفاده از قطع منبع تامین شود.

بار و تنهایی برای سرویس های الکتریکی و اهداف تستروی مدارهای دیگر تاثیر گذاشت.

(۳) تشخیص

الف – وسایل حفاظتی هر مدار باید به وضوح علامت‌گذاری شوند.

که به گونه‌ای شناسایی شده‌اند که درجه‌بندی دستگاه‌ها و مدارهای آن‌ها

آن‌ها می‌توانند بهراحتی تشخیصداده شوند. هر سوکت در یک نصب فازی باید علامت‌گذاری 

شود.

برقکار حکیمیه

شناسایی فاز مناسب برقکاری

(۴) جداسازی برق برای مدارهای ضروریمدارهای نهایی برای نورپردازی اضطراری، تجهیزات 

آتش‌نشانی و آتش‌نشانیبالابر بایستی بهصورتالکتریکی از هم جدا شده و از دیگری جدا 

شود.

(۵) توزیع بار:باره‌ای تک‌فاز در نصب با یک منبع سه فازی باید باشد :

به طور مساوی در میان این فازها توزیع شد.