برقکار مینی سیتی

های مدار، ، تجهیزات در حال تغییر و یا …

هوای مرتبط، همه کنترل از راهدور و اتوماتیویژگی‌ها باید ابتدا بی‌اثر شود. هیچ کاری نباید 

 انجام شود .از تجهیزات کنترل‌کننده، سیم‌کشی و یا رله‌های دیگر به جز به وسیله آن‌ها

استفاده می‌شود .فردی مسئول و یا فردی که مسئول کار تحت عنوان شخصی است

نظارت بر فرد مسئول.. زمانی که کار یا آزمایش بر روی فواره‌های وال‌ها در حال انجام است

عملیات زیر را باید انجام داد.فرد مسئول باید مجوز دادن به کار برای پوشش دادن را صادر کند

کاری که باید انجام شود و یا برای انجام تست انجام شود تا آزمایش را پوشش دهد

هدایت شد .که در آن کار باید انجام شودکه باید از همه نقاط تامین جدا می‌شد،

که می‌تواند زندگی کند.ترتیبات ایزوله شده باید قفل شود تا آن‌ها

برقکار مینی سیتی

نمی‌توان آن را اداره کرد و از فواره‌های زنده بسته شد.توجه به نقاط ایزوله کننده باید در نظر گر

فته شود.

۴. در صورت امکان، علایم خطر باید به

آن ضمیمه شوندکهدر مجاورت تجهیزات الکتریکی زندگی می‌کنندمنطقه‌ای که در آن کار باید ان

جام شود؛

 باید با استفاده از یک ولتاژ تاییدشده چک شود.شاخصی برای تایید این که آن‌ها مرده باشند، 

نمایشگر خود شاخصبلافاصله قبل و بعد از استفاده آزمایش شد. چک کردن با

برقکار مینی سیتی

برقکار ساختمان مینی سیتی
خدمات برقکاری مینی سیتی
برقکاری مینی سیتی
برقکار محدوده مینی سیتی
برقکار ساختمان محدوده مینی سیتی
برقکشی ساختمان مینی سیتی
برقکار منطقه مینی سیتی
برقکار سیار مینی سیتی
برقکاری سیار مینی سیتی
برقکار شبانه روزی مینی سیتی

 برقکار مینی سیتی

هر هادی ولتاژ بالا تماس بگیرد مگر این کهرهبر مذکور توسط فرد مسئول تایید شده‌است.

د : در جایی که رویه‌ها شامل کاربرد عناصر اصلی مدار هستند ،

حذف غیرمجاز این عناصر زمینی را می توان از آن منع کرد،هر جا که

باشد، با استفاده از قفل ایمنی.میخی شدن کابل‌ها باید توسط شخصی که دارد حمل شود.

که به طور خاص در عملیات تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتهحضور افراد مسئول.

برقکار مینی سیتی

 آیا ترانسفورماتور ولتاژ نباید حذف شود یا تعویض شود اگر یکی از آن‌ها

سیم‌پیچ است. اگر آن‌ها نیاز به حذف داشته باشند، تجهیزاتتامین ترانسفورماتور ولتاژ باید جدا

سازی شده و کشته شود. زمانی که تجهیزات الکتریکی قطع شده‌است

از تمام تدارکات و تدارکات زندگی عادی خود بیرون رساناها باید به زمین تخلیه شوند اما نیازی   

باقی ماندن ندارند.متصل به زمین. در این محوطه و هر پنجره‌ای که باید باشددر را بست.

 قبل از کار بر روی کنترل از راه دور یا به صورت

خودکار کنترل می‌شودتجهیزاتی مانند قطع‌کننده‌