برقکار شهرک غرب

ازمیان کلید و قفل ایمنی نصب شده‌بود. اگر اختصاصیتجهیزات برای کلیدهای پایین ولتاژ

 موجود است،

قفل ایمنی باید نصب شود و قفل ایمنی اعمال شود برای مرده قبل از نصب این تجهیزات اتصال

زمین قبل از اینکه یک مجوز به کار صادر شود، شخص مسئول باید،

در نقطه شروع کار در حضور شخصی که مسئول است

برقکار شهرک غرب

شناسایی و علامت‌گذاری ترانسفورماتور برای کار برروی آن.پسدادن اجازه به کار و کلید برای 

ایمن بودن کلید باید پس از آن باشد :

صادر شده به شخص ثالث؛

. اگر رساناهای ترانسفورماتور در طول جنگ افشا شوندفرد مسئول کار باید مرگ را از

طریق یک فرد بالا تایید کندشاخص ولتاژ برای رضایت فردی قبل از

هر گونه تماس فیزیکی برقرار می‌شود؛ترانسفورماتور باید از همه خنثی عمومی ایزوله شود

تجهیزات که ممکن است زنده شوند. این 

برقکار شهرک غرب

به قطع اتصال خنثی و یا خنثی کردن زمین نیاز ندارد.

تجهیزات خنثی متصل به ترانسفورماتورکاری که باید انجام شود.

 زمانی که کار یا تست باید روی اتصالات انجام شود، یافرد مسئول باید مجوز دادن به کار برای 

پوشش دادن را صادر کند

کاری که باید انجام شود و یا برای انجام تست انجام شود تا آزمایش را پوشش دهدهدایت شد

.برقکار شهرک غرب

برقکار ساختمان شهرک غرب
خدمات برقکاری شهرک غرب
برقکاری شهرک غرب
برقکار محدوده شهرک غرب
برقکار ساختمان محدوده شهرک غرب
برقکشی ساختمان شهرک غرب
برقکار منطقه شهرک غرب
برقکار سیار شهرک غرب
برقکاری سیار شهرک غرب
برقکار شبانه روزی شهرک غرب

ادامه مقاله برق…

برقکار شهرک غرب

در پایان کار، کار مجاز باید انجامشودزمانی که کار یا تست باید روی اتصالات انجام شود، یا

پیچ‌های، یک ترانسفورماتور توزیع:

الف ) فرد مسئول باید مجوز دادن به کار برای پوشش دادن را صادر کند

کاری که باید انجام شود و یا برای انجام تست انجام شود تا آزمایش را پوشش دهدهدایت شد .

کلیدهای  و فیوز کنترل ولتاژ بالاسیم‌پیچ را باید خاموش کرد و قفل ایمنی و احتیاط

سوئیچ و یا ایزوله کننده، سیم‌پیچ ولتاژ پایین را کنترل می‌کند.

برقکار شهرک غرب

ترانسفورماتور باید خاموش شود و قفل ایمنی

علامت احتیاط و یا وسایل فیزیکی دیگر را باید به کار برداز سوئیچ در حین کار جلوگیری شود؛

. در صورت امکان، علایم خطر باید به آن ضمیمه شوند.

که در مجاورت تجهیزات الکتریکی زندگی می‌کنندمنطقه‌ای که در آن کار باید انجام شود؛

ثابت کردن ترانسفورماتور باید در نقاط  ثابت شوداگر عملی باشد،

 یک زمین باید در سیم‌پیچ ولتاژ بالا اعمال شود.